Algemene Ledenvergadering

28 november 2017
Op dinsdag 28 november vond de vierde ALV van dit jaar plaats, deze keer in De Uitkijk te Bloemendaal.

Op basis van de Veegwet (vanaf juli dit jaar van kracht) is Brederode Wonen verplicht om haar ALV telkens in de gelegenheid te stellen om schriftelijk advies uit te brengen over voorgenomen besluiten door de directeur-bestuurder.

Tijdens de ALV van 28 november hebben de leden aangegeven over geen van de voorgenomen besluiten een schriftelijk advies te willen uitbrengen. Het voorstel van Brederode Wonen om stichting te worden is weer in stemming gebracht. Een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen steunde het voorstel. De wet schrijft echter voor dat voor het omzettingsbesluit een meerderheid van 90% nodig is. De stap naar stichting wordt daarom vooralsnog niet gezet.

Het verslag van 12 september 2017 is (inhoudelijk) ongewijzigd vastgesteld.
Leest u hier het concept-verslag van 28 november 2017.

Nagekomen bericht dd 23 november 2017:

Omdat Brederode Wonen de huurdersvereniging HVB in de gelegenheid wil stellen advies uit te brengen over de statutenwijzigingen, zal de behandeling van dit punt worden uitgesteld tot de volgende bijeenkomst van de ALV.

Hieronder vindt u alle relevante documenten:
Klik hier voor: Uitnodigingsbrief met toelichting
Klik hier voor: Machtigingsformulier
Klik hier voor: Concept-verslag van de ALV dd 12 september 2017.
Klik hier voor: Bijlage bij agendapunt 3a - Reglement Finanieel Beleid
Klik hier voor: Bijlage bij agendapunt 3b - Prestatieafspraken Bloemendaal
Klik hier voor: Bijlage bij agendapunt 3c - Prestatieafspraken Velsen
Klik hier voor: Bijlage bij agendapunt 3d - Begroting 2018
Klik hier voor: Concept-statuten stichting
Klik hier voor: Concept-statuten vereniging + toelichting
Klik hier voor de huidige statuten

12 september 2017
Op dinsdagavond 12 september vond de derde ALV van dit jaar plaats in Dorpshuis Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang.
Klik hier voor het concept-verslag.

Belangrijke informatie:
Klik hier voor de uitnodiging inclusief toelichting op de agendapunten.
Klik hier voor het machtigingsformulier.
Klik hier voor een brief van de huurdersvereniging HVB.
Klik hier voor voorstel omzetting vereniging in stichting / toelichting Veegwet.
Klik hier voor de concept statuten.
Klik hier voor de huidige statuten.
Klik hier voor de toelichting juridisch kader statuten.

27 juni 2017
Op dinsdagavond 27 juni 2017 vond er een extra ALV plaats in Het Kruispunt, Zon Bastion 3, Velserbroek.
Leest u hier het verslag van de ALV van 27 juni 2017.

10 mei 2017
Op 10 mei 2017 vond de Algemene Ledenvergadering plaats in het Dorpshuis Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2a.

Leest u hier het verslag van deze ALV.

2016
Op 28 april 2016 vond er een Algemene Ledenvergadering plaats in restaurant De Uitkijk, Hoge Duin en Daalseweg 6 in Bloemendaal. Het concept verslag is ongewijzigd akkoord bevonden en definitief. Leest u hier het verslag.