Algemene Ledenvergadering

ALV april 2020
Klik hier voor de brief aan alle leden.
Klik hier voor het concept Volkshuisvestingsverslag + Jaarrekening 2019 
Update 7 mei 2020: wij hebben van onze leden geen formeel advies ontvangen op de Jaarrekening 2019 en het Volkshuisvestingsverslag. De documenten zullen voor akkoord worden voorgelegd aan de RvC dd. 11 mei 2020.
Update 12 mei 2020: De RvC heeft de Jaarrekening 2019 en het Volkshuisvestingsverslag tijdens de vergadering op 11 mei goedgekeurd. Van HVB ontvingen wij een positief advies.

 

ALV 11 november 2019
Op maandagavond 11 november 2019 vindt er een ALV van Brederode Wonen plaats.
Locatie Het Kruispunt in Velserbroek. Inloop vanaf 19.00 uur, start vergadering 19.30 uur
Klik hier voor het concept-verslag van de ALV van 11 november 2019
Klik hier voor de presentatie gegeven tijdens de ALV van 11 november 2019
Klik hier voor het concept-jaarplan
Klik hier voor de concept-begroting
Klik hier voor de notitie-rechtsvorm

 

 ALV 25 april 2019
Op donderdagavond 25 april 2019 vond er een ALV van Brederode Wonen plaats.
Locatie: Het Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, te Vogelenzang
Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, start vanaf 19.30 uur
Klik hier voor het concept-verslag van de ALV van 25 april 2019.
Klik hier voor de uitnodiging inclusief agenda en toelichting.
Klik hier voor het vastgestelde verslag van de ledenvergadering van 27 november 2018 (25/4/2019 vastgesteld).
Klik hier voor de presentatie van 25 april 2019.
Klik hier voor het concept-Jaarverslag en concept-Jaarrekening, samengevoegd tot het concept-Volkshuisvestingsverslag 2018 - ter schriftelijke advisering.

 

 ALV 27 november 2018
Op dinsdagavond 27 november 2018 vond er een ALV van Brederode Wonen plaats.
Locatie: Dorpshuis het Terras. Inloop vanaf 19.00 uur, start vergadering 19.30 uur.
Klik hier voor het concept-verslag van de ledenvergadering van 27 november 2018
Klik hier voor het vastgestelde verslag van de ledenvergadering van 16 oktober 2018
Klik hier voor de huidige statuten
Klik hier voor de concept statutenwijziging
 

 

ALV 16 oktober 2018
Op dinsdagavond 16 oktober vond een ALV van Brederode Wonen plaats.
Locatie: De Uitkijk te Bloemendaal.
Klik hier voor het concept-verslag van de ALV dd 16 oktober 2018
Klik hier voor de begeleidende presentatie
Klik hier voor het vastgestelde verslag van de ALV dd 13 september 2018
Hieronder vindt u de stukken welke zijn behandeld:
Klik hier voor het concept-verslag van de ledenvergadering van 13 september 2018
Klik hier voor de uitnodigingsbrief incl. toelichting
Klik hier voor het concept-ondernemingsplan 2019-2023
Klik hier voor het concept-jaarplan 2019
Klik hier voor de concept-meerjarenbegroting 2019
Klik hier voor het machtigingsformulier
 
ALV 13 september 2018
Op donderdagavond 13 september vond een ALV van Brederode Wonen plaats.
Locatie: De Uitkijk te Bloemendaal.
Hieronder vindt u de stukken.
Klik hier voor het verslag van de ledenvergadering van 16 april 2018
Klik hier voor de toelichting vereniging of stichting
Klik hier voor het concept-statuten vereniging
Klik hier voor het concept-statuten stichting
Klik hier voor de huidige statuten
Klik hier voor het machtigingsformulier
 

 

ALV 16 april 2018
Op maandagavond 16 april vond de een ALV van Brederode Wonen plaats. Locatie: Het Kruispunt te Velserbroek. 
Hieronder vindt u het concept-verslag van deze ALV. In het verslag wordt verwezen naar een toelichtingsdocument inzake de omvorming van vereniging naar stichting; dit document vindt u ook hieronder.
Klik hier voor het definitieve verslag van de ALV van 28 november 2017.
Klik hier voor het concept-verslag van de ALV van 16 april 2018.
Klik hier voor het toelichtingsdocument inzake vereniging / stichting.
Stukken voor de vergadering waren verder:
Klik hier voor een toelichting op de agendapunten 3 en 4.
Klik hier voor het concept-volkshuisvestingsverslag 2017.
Klik hier voor het algemeen machtigingsformulier.

 


 

28 november 2017
Op dinsdag 28 november vond de vierde ALV van dit jaar plaats, deze keer in De Uitkijk te Bloemendaal.

Op basis van de Veegwet (vanaf juli dit jaar van kracht) is Brederode Wonen verplicht om haar ALV telkens in de gelegenheid te stellen om schriftelijk advies uit te brengen over voorgenomen besluiten door de directeur-bestuurder.

Tijdens de ALV van 28 november hebben de leden aangegeven over geen van de voorgenomen besluiten een schriftelijk advies te willen uitbrengen. Het voorstel van Brederode Wonen om stichting te worden is weer in stemming gebracht. Een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen steunde het voorstel. De wet schrijft echter voor dat voor het omzettingsbesluit een meerderheid van 90% nodig is. De stap naar stichting wordt daarom vooralsnog niet gezet.

Het verslag van 12 september 2017 is (inhoudelijk) ongewijzigd vastgesteld.
Leest u hier het concept-verslag van 28 november 2017.

Nagekomen bericht dd 23 november 2017:

Omdat Brederode Wonen de huurdersvereniging HVB in de gelegenheid wil stellen advies uit te brengen over de statutenwijzigingen, zal de behandeling van dit punt worden uitgesteld tot de volgende bijeenkomst van de ALV.

Hieronder vindt u alle relevante documenten:
Klik hier voor: Uitnodigingsbrief met toelichting
Klik hier voor: Machtigingsformulier
Klik hier voor: Concept-verslag van de ALV dd 12 september 2017.
Klik hier voor: Bijlage bij agendapunt 3a - Reglement Finanieel Beleid
Klik hier voor: Bijlage bij agendapunt 3b - Prestatieafspraken Bloemendaal
Klik hier voor: Bijlage bij agendapunt 3c - Prestatieafspraken Velsen
Klik hier voor: Bijlage bij agendapunt 3d - Begroting 2018
Klik hier voor: Concept-statuten stichting
Klik hier voor: Concept-statuten vereniging + toelichting
Klik hier voor de huidige statuten

12 september 2017
Op dinsdagavond 12 september vond de derde ALV van dit jaar plaats in Dorpshuis Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang.
Klik hier voor het concept-verslag.

Belangrijke informatie:
Klik hier voor de uitnodiging inclusief toelichting op de agendapunten.
Klik hier voor het machtigingsformulier.
Klik hier voor een brief van de huurdersvereniging HVB.
Klik hier voor voorstel omzetting vereniging in stichting / toelichting Veegwet.
Klik hier voor de concept statuten.
Klik hier voor de huidige statuten.
Klik hier voor de toelichting juridisch kader statuten.

27 juni 2017
Op dinsdagavond 27 juni 2017 vond er een extra ALV plaats in Het Kruispunt, Zon Bastion 3, Velserbroek.
Leest u hier het verslag van de ALV van 27 juni 2017.

10 mei 2017
Op 10 mei 2017 vond de Algemene Ledenvergadering plaats in het Dorpshuis Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2a.

Leest u hier het verslag van deze ALV.

2016
Op 28 april 2016 vond er een Algemene Ledenvergadering plaats in restaurant De Uitkijk, Hoge Duin en Daalseweg 6 in Bloemendaal. Het concept verslag is ongewijzigd akkoord bevonden en definitief. Leest u hier het verslag.