Governance


Governance
De corporatiebranche, vertegenwoordigd door branchevereniging Aedes, heeft een eigen Governancecode opgesteld. Hierin staan heldere richtlijnen over het bestuur en de interne controle bij woningcorporaties. Brederode Wonen houdt zich aan deze Governancecode corporaties.

Integriteit
Brederode Wonen werkt vanuit een sterke maatschappelijke en sociale betrokkenheid bij de gemeente Velsen en de regio Zuid-Kennemerland. Onze medewerkers zijn zich bij de uitvoering van hun werk bewust van de verantwoordelijkheid die zij namens de corporatie dragen. 
Wij hechten eraan dat onze klanten en andere belanghebbenden vertrouwen hebben in onze dienstverlening en in de manier waarop wij deze uitvoeren. Om die reden hebben we een Integriteitcode opgesteld. Deze bevat geen uitputtende lijst regels en sancties, maar richtlijnen voor gedrag en handelen van onze medewerkers. Wij vertrouwen erop dat zij zelf hun verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van onze huurders, andere belanghebbenden en elkaar. Dit betekent overigens niet dat de integriteitcode vrijblijvend is; wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen de code kennen en zich er aan houden. 
Om te waarborgen dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie eventuele onregelmatigheden kunnen melden, is een Klokkenluidersregeling opgesteld.

Privacy
Bij het aangaan van een huurovereenkomst verstrekt u ons een aantal persoonsgegevens. Onder andere uw naam, adresgegevens en rekeningnummer. We gebruiken deze gegevens alleen voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Verstrekken aan derden gebeurt niet zonder uw toestemming, tenzij we dat om wettelijke redenen verplicht zijn.
Bij een reparatieverzoek geven wij alleen de noodzakelijke gegevens door aan de uitvoerder (bijvoorbeeld een aannemer of installateur), zodat deze contact met u kan opnemen voor een afspraak. Om bovenstaande te waarborgen is een privacyreglement opgesteld.