Verantwoording


Plannen
Ieder jaar stelt Brederode een plan op voor haar activiteiten in de komende periode. We gebruiken dit Jaarplan als leidraad voor onze werkzaamheden. Het wordt daarom opgesteld in overleg met het bestuur en Raad van Commissarissen. Ook de huurdersvereniging stellen we in de conceptfase op de hoogte van onze plannen.

Jaarverslag
Na afloop van ieder jaar kunt u in het jaarverslag lezen of wij de voorgenomen plannen hebben gerealiseerd en leggen wij hierover verantwoording af. Ook kunt u lezen welke inkomsten en uitgaven wij in dat jaar hebben gedaan en hoe wij er financieel voorstaan.

Visitatie
Alle bij branchevereniging Aedes aangesloten corporaties zijn verplicht zich eens in de vier jaar te laten visiteren. Dat geldt ook voor Brederode Wonen. Een visitatie geeft inzicht in de prestaties van een corporatie. Het is bovendien een manier om verantwoording af te leggen. In 2010 heeft Brederode Wonen een visitatie laten uitvoeren door Raeflex. De uitkomst was een eindcijfer 7. 

In 2015 vond er opnieuw een visitatie plaats door Ecorys. De jaren 2010 tot en met 2014 zijn door de commissie bekeken. Uit het onderzoek, dat in 2015 is uitgevoerd, werd Brederode Wonen opnieuw met een 7 beoordeeld. 
Hier kunt u het volledige visitatierapport van 1 oktober 2015 lezen.

Medio 2019 zal Brederode Wonen weer worden gevisiteerd, deze keer door Cognitum.